O autorech


Klement

Klement Rejšek

Klement Rejšek byl profesorem ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde působil na Ústavu geologie a pedologie. Ve své odborné práci se zabýval na straně jedné půdní biochemií, naukou o stanovišti a styčnými plochami mezi půdoznalstvím a archeologií a na straně druhé aplikovanou geologií. Podílel se na více než 80 původních vědeckých pracích včetně čtyř monografií v USA. Byl jedním z řešitelů projektů GAČR a TAČR.
Zemřel v roce 2017.

Klement

Valerie Vranová

Valerie Vranová působí na Ústavu geologie a pedologie Mendelově univerzitě v Brně. Je aktivní ve vzdělávací činnosti, jak tvorbou výukových materiálů pro studenty, tak i předáváním svých zkušenosti poradenskou a konzultační formou.
Vědecko-výzkumná, odborná profilace: aplikovaná geologie – hodnocení půdotvorného substrátu, kámen a kamenivo v České republice; v oboru půdní biochemie – teoretický i praktický výzkum zaměřený na aminokyseliny, půdní enzymy, kořenové exsudáty, organické látky v půdě apod.; půdoznalství – půdoznalecká terénní šetření, vyhodnocení laboratorních analýz, hodnocení půdních procesů.

Kontakt:
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3
613 00 Brno

e-mail: valerie.vranova@gmail.com
http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=9836

Klement

Karel Zlatuška

Karel Zlatuška je majitelem, jednatelem a projektantem firmy A.KTI, s. r. o., lesnická a zemědělská projekční kancelář, Brno. Svoji projekční činnost soustřeďuje na zpracování studií a projektových dokumentací v oborech krajinného inženýrství, tj. lesnických staveb (staveb pro plnění funkcí lesa), zemědělských staveb v krajině (polních cest, potoků a rybníků) a některých objektů zahradní a krajinářské architektury (parkových cest, vodních toků a rybníků). Dále se specializuje na protierozní ochranu půdy zejména v souvislosti s využitím protierozních geotextílií z přírodních přízí (kokosu a juty).
Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru Stavby pro plnění funkce lesa a v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Jeho expertní a znalecká činnost je zaměřena na lesnické stavby a na návrhy a dozory při realizaci cest a ploch z minerálbetonu (MZK, mechanicky zpevněného kameniva).
V současné době vědecko - pedagogicky působí i na Katedře lesní těžby České zemědělské univerzity v Praze, kde se podílí na výuce lesních a polních cest a staveb.

Kontakt:
A.KTI, s. r. o.
lesnická a zemědělská projekční kancelář
Boženy Antonínové 251/1
621 00 Brno

tel. +420602767877
e-mail: akti@akti.cz
www.akti.cz
www.barvakamene.cz

Klement

Vladimír Kypet

Vladimír Kypet se zabývá fotografii (krajinářská fotografie, vědecká fotografie, portrétní apod), grafickým designem, sazbou a přípravou podkladů pro tisk. Dále spolupracuje na projektech lesnických staveb (lesních cest, úpravy toků), pozemkových úprav a inženýrské činnosti.

Kontakt:
Ing. Vladimír Kypet
Venhudova 29
613 00 Brno

tel. +420777810951
e-mail: vladimir.kypet@atlas.cz
www.barvakamene.cz