Barva kamene


A.KTI Brno » MENDELU »

Úvod

Použití kamene při stavebních pracích má dlouhou historii a naopak způsob použití kamene uvozuje historické souvislosti; pomáhá s datováním historických nálezů. Snad již od počátku lidstva jsou oceňovány mechanické vlastnosti kamene současně s jeho barvou. Z hlediska využití kamene ve stavebnictví se jedná o obyčejné, běžné kameny ve velkém množství. V prvopočátku se staří stavitelé soustřeďovali pouze na jejich mechanické vlastnosti a dostupnost v nejbližším okolí stavby. V souvislosti s rozvojem společnosti se k požadavku na pevnost přiřazoval požadavek na barvu, strukturu a opracovatelnost (leštitelnost). Výrazně méně si uvědomujeme barvu kamene jako výchozí suroviny pro kamenivo (drcený kámen) na stavbu štěrkových (prašných) cest. A právě tato barva spolu se strukturou směsi kameniva rozhodující měrou spoluutváří celkový vjem v použitém prostoru – parku či zahradě.

Park

Dlažba

Drátokoš

Zaměření projektu

Mapka lomu

Představujeme jedinečnou webovou aplikaci primárně zaměřenou na barvu kamene a kameniva. Databáze projektu obsahuje údaje o kameni ze 40 lomů a o kamenivu z 96 lomů na území České republiky. Údaje o kameni shrnují nejdůležitější fyzikálně mechanické vlastnosti kamene; údaje o kamenivu jsou voleny s ohledem na využitelnost pro nestmelené vrstvy, zejména pro minerálbeton (mechanicky zpevněné kamenivo, MZK). Cílovou skupinou uživatelů této aplikace jsou zejména studenti a absolventi vysokoškolského stupně vzdělávání uměleckého, technického i přírodovědného zaměření, architekti a projektanti řešící městský prostor a zahradní a krajinnou architekturu; majitelé či správci parků a zahrad všech stylů a velikostí. A samozřejmě kdokoli, koho zajímá „jiný“ pohled na kámen, i přestože barva je to, co zaujme jako první při pohledu na tento materiál.

Křivka zrnitosti

Práce s webovou aplikací

Do projektu jsou zařazeny lomy, které jsou (nebo byly na začátku řešení) činné, které jsou významným výrobcem kamene nebo kameniva a lomy v blízkosti velkých měst s předpokladem velkého odběru těchto materiálů. Jsou to lomy, které vyrábějí lomový a dekorační kámen a kamenné výrobky (obrubníky, dlažební kostky apod.). A lomy, které vyrábějí drcené přírodní kamenivo mj. pro nestmelené vrstvy vozovek, zejména pro MZK. Pro využití barvy kameniva je rozhodující právě jeho použití v nestmelených směsích, které neobsahují žádné pojivo (vápno, cement, silniční hydraulická pojiva, živice apod.), které by měnilo jejich barvu, resp. překrývalo přirozenou barvu použitého kameniva (použití pigmentů). Aplikace je rozdělena na 2 samostatné části: barvy kamene a barvy kameniva. Výběr kameniva je možný pomocí spirály s ukázkami barev kamene / kameniva nebo pomocí určení polohy (např. stavby) a přijatelné vzdálenosti na dovoz (v km) a posledním způsobem volby je výběr ze seznamu hornin. Pro vyhledání podrobnější údajů, fotografií kamene / kameniva a fotografií lomu je vždy aktivní barevné políčko ve středu obrazovky – dvojklik.

Chodník

Použití výsledků

Výstupy z této webové aplikace jsou podklady pro další rozhodování či podrobnější zkoušky kamene, resp. kameniva a jeho směsí. Takto má uživatel (po připojení k internetu) možnost si v klidu u počítače/tabletu nebo v telefonu vybrat potřebnou barvu, ověřit použitelnost vybraného kamene či kameniva pro svůj účel (výsledky zkoušek, atesty apod.) a následně se přijít podívat do sbírek nebo přímo do vybraného lomu.

Sbírky jsou přístupné na těchto místech:
- sbírka kamene a kameniva v učebně B11, v budově B, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně – Černých polích, Zemědělská 3 (kontakt: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - tel. 728 697 343, e-mail),
- Polygon ukázek - použití nestmelených směsí na volné ploše před budovou T Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně – Černých Polích, Zemědělská 3 (během pracovní doby volně přístupný v areálu univerzity),
- databáze lomů, která přináší přehled o materiálech (kameni, přírodním drceném kamenivu i o umělém kamenivu) posuzovaných v rámci projektu OPVK ,
- sbírka kameniva (přebytků objemu odebraných vzorků a vzorků, které nebyly vybrány pro depozitář v učebně B11) uložená na ředitelství Czech Stone Clusteru v Hořicích, kontakt: Ing. František Žoček, Ph.D. - tel. 603 998 957, e-mail, www).
V neposlední řadě je možné kontaktovat autory prezentace s žádostí o konzultaci či spolupráci na konkrétním stavebním projektu – např. návrh směsi pro MZK (fy. IMOS Brno, fy. A.KTI Brno a další).

Věříme, že se představená webová aplikace v praxi osvědčí, a přejeme si, aby prezentované výstupy byly dlouho a prakticky využívány.